I denne artikkelen finner du en tekstlenke til Lånemegleren.no


Fritidsfiske skaper rømningsfare ved oppdrettsanlegg

Fiskeridirektoratet har sett seg lei på at folk, og spesielt turister, bedriver fritidsfiske ved eller i de mange oppdrettsanleggene vi har langs kysten, og advarer mot rømning og sykdomsspredning. Anleggene har store nok utfordringer med sykdomsspredning fra før og flere har blitt nødt til å gjennomføre en refinansiering for å ta ekstra driftskostnader.

Rømning og spredning av sykdom

Langs norskekysten finnes det en rekke oppdrettsanlegg og både nordmenn og turister er ikke fremmed for å bedrive fritidsfiske i nærheten av slike anlegg, eller til og med i dem. Dette ønsker Fiskeridirektoratet en slutt på og når går de ut med en advarsel til de som driver med dette. I advarselen kommer det frem at slike aktiviteter øker faren for både spredning av sykdom og rømning av fisk.

Les mer om norske finansnyheter på ToppFinans.com.

I Norge er lovverket slik at akvakulturdriftsforskriften det er helt tydelig på at man ikke har anledning, altså at det er forbudt, å bedrive fiske mindre enn 100 meter fra et oppdrettsanlegg, og at man i tillegg ikke har lov til å være nærmere enn 20 meter fra et slikt anlegg.

Oppdrettsanlegg

Til tross for dette klinkende klare lovverket får Fiskeridirektoratet flere meldinger om at det fiskes og er trafikk innenfor de lovlige grensene. Direktoratet har derfor høynet beredskapen i henhold til dette og fartøyet deres, Munin, holder derfor spesielt utkikk etter fiskere som bryter loven. Turistfiskebedriftene langs kysten kan også påberegne et besøk fra direktoratet hvor det vil informeres spesielt om dette lovverket.

Alvorlige konsekvenser

Fiskeridirektoratet advarer om at det kan få alvorlige konsekvenser når folk fisker eller eller oppholder seg for nært oppdrettsanleggene og kommer med flere eksempler på dette.

Blant scenarioene som skisseres opp legges det vekt på at fiskeredskaper som brukes i nærheten av anleggene kan skape revner i nøtene og på denne måte markant øke rømningsfaren. I tillegg kan også propeller på båtene skade nøtene eller skade fortøyningene til anleggene og dermed øke rømningsfaren.

Rømningsfaren kan føre til en negativ genetisk påvirkning på villfiskstammen, og da spesielt villaksen. Det er som sagt ikke bare rømningsfaren i seg selv som er farlig, men også sykdomsbildet dette kan medføre. Det er spesielt uheldig at oppdrettsfisk rømmer ettersom dette kan føre til et økt risiko for at lakselus og annen sykdom sprer seg raskt.